Current position: Organization >> Current board

Current board (May 2019 Leipzig)

  • Chairman: Dr. Wenlan Liu
  • Executive vice chairman: Dr. Chang Ding
  • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao-Dolg
  • Secretary: Dr. Qiushi Pan
  • Board member: Haiyang Cui, Wei Li, Dr. Xi Liu, Longying Qi, Xiaochen Wang, Dr. Biyun Wang
  • Advisor: Dr. Rongchao Pan

From left to right: Longying Qi, Xiaoyan Cao, Qiushi Pan, Wenlan Liu, Xiaochen Wang, Wei Li, Chang Ding, Xi Liu, Haiyang Cui