Current position: Organization >> Previous board

06.2017-04.2018 board (June 2017 Bremen)

 • Chairman: Dr. Yujin Tong
 • Executive vice chairman: Rongchao Pan
 • Vice chairman: Dr. Gang Wei
 • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao
 • Secretary:Lin Song
 • Board member: Chang Ding, Mengbo Zhou, Rui Xu, Yu Qiao, Shuhao Zhang
 • Advisor:Dr. Yanze Ren, Dr. Yucang Liang

From left to right: Xiaoyan Cao, Chang Ding, Yu Qiao, Rui Xu, Lin Song, Yujin Tong, Rongchao Pan, Mengbo Zhou, Shuhao Zhang, Gang wei

06.2016-06.2017 board (June 2016 Dusseldorf)

 • Chairman: Dr. Yujin Tong
 • Executive vice chairman: Rongchao Pan
 • Vice chairman: Dr. Gang Wei
 • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao
 • Secretary: Xianying Han
 • Board member: Lin Song, Mengbo Zhou, Tian Xia, You Zi
 • Advisor:Dr. Jianwei Tong
 • Backup board member: Rui Xu, Dr. Chang Ding

From left to right: Tian Xia, You Zi, Lin Song, Gang Wei, Xiaoyan Cao, Rongchao Pan, Yujin Tong, Xianying Han, Rui Xu, Mengbo Zhou

08.2015-06.2016 board (elected in Aug. 2015 Jena)

 • Chairman: Dr. Yanze Ren
 • Executive vice chairman: Dr. Zhenglong Zhang
 • Vice chairman: Rongchao Pan
 • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao
 • Secretary: Xiaoyuan Zhang
 • Board member: Zhaofei Ouyang, Mengbo Zhou, Dr. Jun Zhang
 • Advisor: Dr. Jianwei Tong, Dr. Lisong Xiao
 • Backup board member: Dr. Yujin Tong, Qingwei Du

From left to right: Jianwei Tong, Zhaofei Ouyang, Zhenglong Zhang, Jun Zhang, Xiaoyan Cao, Yanze Ren, Mengbo Zhou, Rongchao Pan, Xiaoyuan Zhang

10.2014-08.2015 board (elected in Oct. 2014 Berlin)

 • Chairman: Dr. Jianwei Tong
 • Vice chairman: Dr. Yanze Ren
 • Treasurer: Dr. Xiaoyan Cao
 • Secretary: Yu Qiao
 • Board member: Qingfu Zhu, Dr. Lisong Xiao, Dr. Hongchu Du
 • Backup board member: Lan Wang, Dr. Pengfei Gao, Dr. Zhenglong Zhang

From left to right: Hongchu Du, Yu Qiao, Qingfu Zhu, Jianwei Tong, Xiaoyan Cao, Yanze Ren, Lisong Xiao

Previous board please refer to the Chinese version.