Current position: All conferences

All Conferences

YearAnnual Venue Time Organizing Committee Number of Participants Number of Talks
2019The 31st AnnualLeipzig

2019.5, 10-11

Chang Ding(Chairman), Weiying Ouyang(Vice chairwoman), Rongchao Pan, Xiaoyan Cao,Shuhao Zhang, Haiyang Cui, Wenlan Liu, Wei Li, Xi Liu, Qiushi Pan, Longying Qi 70

20

Program

Photo

2018The 30th AnnualBerlin

2018.4, 19-22

Yujin Tong(Chairman),Gang Wei, Xiaoyan Cao,Shuhao Zhang, Rongchao Pan, Weiying Ouyang,Chang Ding,Rui Xu,Lin Song 90

27

Program

Photo

Viedo

2017The 29th AnnualBremen 2016.6, 16-17 Gang Wei(Chairman), Yujin Tong, Rongchao Pan, Xiaoyan Cao, Chang Ding, Xianying Han, Lin Song, Rui Xu, Tian Xia, Mengbo Zhou, You Zi 90 19

Program

Photos

Video

2016The 28th AnnualDüsseldorf 2016.6, 10-11 Rongchao Pan(Chairman), Yanze Ren, Zhenglong Zhang, Xiaoyan Cao, Mengbo Zhou, Zhaofei Ouyang, Jun Zhang, Yujin Tong, Qingwei Du, Jianwei Tong, Lisong Xiao 100 25

Program

Photos

Video

2015The 27th AnnualJena 2015.8, 28-29 Qingfu Zhu(Chairman), Jianwei Tong, Yanze Ren, Zhenglong Zhang, Xiaoyan Cao, Lisong Xiao, Jun Zhang, Pengfei Gao,Hongchu Du, Yu Qiao,Lan Wang 90 19

Program

Photos

2014The 26th AnnualBerlin 2014.10.04-05 Jianwei Tong(Chairman), Lisong Xiao, Hongchu Du, Xiaoyan Cao, Yanze Ren, Changbao Zhu, Jun Zhang, Pengfei Gao 100 22

Program

Photos

2013The 25th AnnualDuisburg 2013.09, 07-08Lisong Xiao(Chairman), Hongchu Du, Zirao Gao, Xiaoyan Cao, Yanze Ren, Jianwei Tong, Xu Tian, Xiaofeng Wang, Changbao Zhu 103 22

Program

Photos

2012The 24th AnnualBonn 2012.10, 27-28Honghchu Du(Chairman), Jianmin Min, Ziyao Gao, Lisong Xiao, Xiaoyan Cao, Yanze Ren, Jianwei Tong, Xu Tian, Xiaofeng Wang, Changbao Zhu 109 23

Program

Photos

2011The 23th AnnualUlm 2011.07, 23-24Xiaofeng Wang(Chairman), Shuiquan Deng, Jianmin Shi, Ziyao Gao, Chong Gao, Junjun Wang, Lisong Xiao, Hanchun Wang 80 20

Program
2010The 22th AnnualStuttgart 2010.11, 07-08 Changbao Zhu(Chairman), Shuiquan Deng, Changqi Ma, Xingxing Chen, Haofei Guo, Hanchun Wang, Xiaofeng Wang, Jianwen Liu, Zhenyu Wu 65 16

Program
2009The 21th AnnualEssen 2009.12, 19 Xingxing Chen(Chairman), Shuiquan Deng, Haofei Guo, Saihu Liao, Jinxuan Liu, Zhilin Wu, Changbao Zhu, Zhenyu Wu 73 12

Program
2008The 20th AnnualBerlin 2008.10, 25 Kunkun Guo(Chairman), Shuiquan Deng, Changqi Ma, Hanchun Wang, Zhilin Wu, Zhenyu Wu, Wenfang Zhang
2007The 19th AnnualUlm 2007.09, 15 Changqi Ma(Chairman), Zhilin Wu, Shuiquan Deng, Wenfang Zhang, Haofei Gong, Zhengyu Wu, Honglin Wang,Liangchen You, Bin Huang, Wenshan Zhang 53 14

2006The 18th AnnualStuttgart 2006.10, 28-29 Shuiquan Deng(Chairman), Zhilin Wu, Chuanhai Xia, Chuan Cheng, Wu Maier, Ju'an Guo, Changqi Ma, Liangzhan You 24

YearAnnual Venue Time Board Chairman
2005The 17th AnnualJena 2005.11, 25-26Wei Wang

Zhilin Wu(Vice)
2004The 16th AnnualHamburg 2004.10, 30-31Wei Wang
2003The 15th AnnualStuttgart 2003.07, 26 Wei Wang

Program
2002The 14th AnnualWuerzburg 2002.08, 09-11 Yang Zou

Zhonglin Lu(Vice)

Yiwang Cheng(Vice)
2001Not held Min Qian
2000The 13th AnnualBerlin 2000.10, 06-08 Min Qian
1999The 12th AnnualMarburg 1999.09, 10-12Guangcai Bai
1998The 11th AnnualHeidelberg 1998.09, 25-27 Hong Zhou
1997The 10th AnnualHeidelberg 1997.08, 08-10Qingwu Xing
1996The 09th AnnualGelsenhausen 1996.08, 23-25Xiaogang Gao
1995The 08th AnnualAachen 1995.09, 15-17Xuejun Liu
1994The 07th AnnualHeidelberg 1994.09, 09-11Xuejun Liu
1993The 06th AnnualHeppenheim 1993.08, 27-27Yutong Zhu
1992The 05th AnnualBonn 1992.08, 21-23Zhiping Chen
1991The 04th AnnualBonn 1991.08, 09-11Yutong Zhu
1990The 03th AnnualBonn 1990.09, 14-16Yutong Zhu
1989The 02th AnnualBonn 1989.08, 25-27Xiaoheng Wang
1988The 01th AnnualBonn 1988.07, 22-24Xiaoheng Wang